top of page

Algemeen voorwaarden
Anandajay Teachings CommV

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a.  Anandajay Teachings, Commanditaire Vennootschap gevestigd in Hergersberg België met 

     ondernemingsnummer: BE 1004.760.444.

b.  Diensten: cursussen, retraites, trajecten, bijeenkomsten en individuele sessies voor lichamelijk en

     spiritueel welzijn.

c.  Deelnemer: afnemer van één van de diensten van Anandajay Teachings.

d.  Overeenkomst: aanmelding en bevestiging van deelname aan een dienst van Anandajay Teachings.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de Anandajay Teachings en de deelnemer.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen de Anandajay Teachings en de deelnemer komt tot stand door aanmelding via onze website, e-mail dan wel telefoon. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de deelname per e-mail.

 • De inschrijving wordt definitief:

  • Wanneer de bijdrage is voldaan

  • Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn (het minimaal aantal deelnemers wordt per activiteit door de Anandajay Teachings vastgesteld).

  • Wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende activiteit.

  • Wanneer een gesprek heeft aangetoond dat het beoogde traject passend is.

 • Bij een jaarprogramma schrijft de deelnemer zich in voor alle onderdelen daarvan.

 • Met de inschrijving via het formulier op de website is de deelnemer akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Is inschrijving via email dan wel telefoon geschied, dan dient bij de bevestiging per email van de annuleringsvoorwaarden melding te worden gemaakt.

 • Bij bevestiging van de aanmelding voor de meerdaagse retraites worden de algemene voorwaarden bijgevoegd. Ook al is de aanmelding via de website geschied.

Artikel 4. Overmacht

 

 • Als Anandajay Teachings de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen door overmacht (zoals ziekte, ongeval en dergelijke) dan heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds voor dat onderdeel betaalde bedrag, of in overleg wordt het geplande onderdeel verplaatst.

 • Als de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen door overmacht (zoals ziekte, ongeval en dergelijke) dan heeft de deelnemer recht (mits er een verklaring van een arts wordt overhandigd) op terugbetaling van het reeds betaalde, maar nog niet aan deelgenomen deel, van het totaalbedrag of wordt het betreffende onderdeel/onderdelen in overleg verplaatst.

Artikel 5. Betaling

 

 • Na ontvangst van de bevestigingsmail voor het jaartraject dient de deelnemer de gehele bijdrage vóór de 10 de januari betaald te hebben, tenzij er voor een maandelijkse betaling is gekozen, die steeds op de eerste van de maand dient te geschieden.

 • In specifieke gevallen kan tot contante betaling worden overeengekomen.

 • Bij individuele sessies vindt betaling achteraf plaats

Artikel 6. Annulering

 

 • Jaartraject. Bij annulering tot een week van tevoren wordt 50% van de bijdrage in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan een week van tevoren wordt 100% in rekening gebracht.

 • Bijeenkomsten (live of online) wordt per keer ingeschreven (zoals bijvoorbeeld Satsangs) en wordt bij annulering op de dag zelf 50% van de bijdrage in rekening gebracht.

 • Individuele sessies. Bij annulering vanaf 24 uur van tevoren wordt 100% in rekening gebracht.

 • Anandajay Teachings kan bij incidentele gevallen, in overleg met betrokkene besluiten tot een wijziging van bovenstaande annuleringsregeling.

 • Bij annulering anders dan door overmacht door Anandajay Teachings, zal het reeds betaalde bedrag worden terugbetaald. (Zie ook artikel 4)

Artikel 7. Prijswijziging

 

 • Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeengekomen prijs van de activiteit waarvoor de deelnemer zich al heeft aangemeld. Tenzij er per abuis ergens een foute prijs vermeld stond.

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

 

 • Dat de deelnemer de gevraagde informatie naar waarheid invult en verstrekt aan Anandajay Teachings.

 • Met de door de deelnemers verstrekte informatie wordt door Anandajay Teachings vertrouwelijk omgegaan. Anandajay Teachings conformeert daarbij zich aan de geldende privacywetgeving.
  Anandajay Teachings vindt de privacy van iedere deelnemer erg belangrijk. Het is daarom alleen in overleg met alle andere deelnemers mogelijk om geluid- en/of filmopnames te maken voor, tijdens en na een activiteit.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

 • De deelnemer draagt zelf de verantwoording voor deelname aan de activiteit en deze deelname is geheel op eigen risico.

 • Indien de deelnemer met eigen vervoer reist, is dit geheel op eigen risico.

 • De deelnemer wordt geacht de richtlijnen van Anandajay Teachings te volgen.

 • Anandajay Teachings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemers.

 • Anandajay Teachings is niet aansprakelijk voor fysieke klachten die zijn ontstaan tijdens deelname aan activiteiten van de school.

Artikel 10.  Huisregels

 • De ruimten die Anandajay Teachings in gebruik heeft, zijn rookvrij, ook het gebruik van alcoholische dranken en andere drugs is niet toegestaan en er worden daar geen straatschoenen gedragen.

bottom of page