top of page

Persoonlijke en spirituele ontwikkeling


Dierbare vrienden,


Graag zou ik jullie iets vertellen over persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Alles en iedereen ontwikkelt zich op de een of andere manier, omdat men zich steeds weer van dingen bewust wordt. Ook de natuur ontwikkelt zich steeds weer verder naar de volgende fase, waarin ze zich weer aanpast om in overeenkomst te zijn met de omstandigheden. Bij de mens is het echter niet steeds een ware ont-wikkeling, maar kan het ook een ver-wikkeling zijn.


Als we namelijk de waarheden van onszelf steeds weer proberen te verdoezelen of onderdrukken of als we onze eigen verantwoordelijkheid uit de weg gaan, maken we de duidelijkheid van onszelf alleen maar ingewikkelder en raken we verwikkeld in de ene vertroebeling op de andere van de feitelijke ervaringen en bewustwordingen die ons ten deel waren gevallen.


We komen dan niet met onze nieuwe inzichten en bewustwordingen opnieuw in overeenstemming met de omstandigheden, zoals de natuur dat doet, maar we proberen de werkelijkheid te verstoppen en te camoufleren in de hoop dat niemand er doorheen kan kijken en ons er om afwijst.


De afstand tussen wie of wat we werkelijk zijn en wat we van onszelf laten zien, wordt dan steeds groter en ingewikkelder en ook de onvrijheid in ons contact met anderen, neemt dan in gelijke mate toe. Dit maakt ons verborgen en eenzaam. We zijn dan door onze bewustwordingen niet ont-wikkeld geraakt, maar ver-wikkeld en in-gewikkeld.


Als we wel bereid zijn met onze bewustwordingen en ervaringen om te gaan en ze eerlijk aan te nemen, is er weliswaar sprake van ontwikkeling, van het loslaten van onhelderheid en camouflage, maar in hoeverre leidt dat dan tot een aanpassing die ons werkelijk weer in overeenstemming brengt met de omstandigheden?


Vaak vinden er enorme bewustzijnsopeningen in ons plaats, die dan meer en meer een persoonlijk doel gaan dienen. De bewustwordingen worden dan steeds meer in het kader geplaatst van een te bereiken maatschappelijk, sociaal of zelfs spiritueel doel.


We laten onze bewustwordingen er dan toe dienen om ons vrijer te voelen te midden van anderen en in onszelf, om in het leven meer dat te doen, wat ons het gevoel geeft dat we onszelf kunnen verwezenlijken of om boven de problemen van alledag uit te kunnen komen, hetgeen door sommigen de grond wordt voor een spiritueel lijkend verlangen.


Er is natuurlijk helemaal niets mis met deze ontwikkeling, zij is zelfs noodzakelijk om uit het leven in verborgenheid en onderdrukking op te staan en mens te durven zijn. Het wordt echter bedrieglijk als dit persoonlijke doel om iets te willen bereiken tot een spirituele ontwikkeling wordt verheven. Het doel om vrij te zijn, in liefde te leven of in een hoger bewustzijn te leven, is immers nog steeds de persoonlijke wens om het leven voor zichzelf waardevol en succesvol te maken.


Spirituele ontwikkeling kan niet met een doel te maken hebben, omdat het doel altijd gekoppeld is aan een persoonlijke wens of wil. Hoe hoogwaardig het doel ook is, het kan niet anders bestaan dan door een ik, die het als grootste succes van zichzelf ziet.


Zelfs de wens om God te dienen, om je leven ergens voor te geven of volledig onthecht als sadhu te leven, zijn aan het persoonlijke gebonden doelstellingen.


Spirituele ontwikkeling vindt plaats als de bewustwordingen en ervaringen die iemand opdoet, beïnvloed mogen worden door iets anders dan zijn eigen interpretatie of voorkeur.


Dan is er geen persoonlijke wens of doelstelling meer die de bewustwordingen in een bepaald kader plaatst en met een bepaalde levensweg in verbinding brengt. Dan mag het er eindelijk om gaan dat de bewustwording zijn eigen kracht krijgt en niet meer onmiddellijk aan een persoonlijk ‘beleid’ gekoppeld wordt.Als we ons er dan van bewust worden dat het leven enkel in openheid waar is, dan wordt die bewustwording niet meteen een mentale aansporing om meer in openheid te leven en daardoor gelukkig te worden, maar mag die bewustwording zijn kracht hebben, waardoor ze ons onmiddellijk in die openheid laat zijn.


De bewustwordingen zetten ons dan niet meer aan om een levensweg of een profetisch einddoel mee te boetseren, maar ze krijgen weer hun eigen kracht en werking terug. Bewustwording is dan niet meer gekoppeld aan een persoonlijk belang en ideaalbeeld, maar mag zijn eigen kosmische kracht en uitwerking hebben.


Door zo doelloos, belangeloos en niet meer zelfgeoriënteerd bewustwordingen hun eigen kracht te laten hebben, gaan we weliswaar een bepaalde weg, maar die wordt dan niet door ons bepaald, maar door de diepere waarde van de bewustwording zelf.


Als je je bewust wordt van dat je je buik aangespannen houdt, zorgt de kracht van die bewustwording ervoor dat je binnen de mogelijkheden opener wordt in dat gebied. Als je echter op een persoonlijke manier met de bewustwording van die spanning omgaat, vind je dat je het los moet laten omdat ontspanning beter is, maar door die persoonlijke benadering schiet je in het doen, het er iets van vinden en het veranderen, waardoor jouw doel weer voorop staat en de bewustwording niet aan jouw belang en bemoeienis voorbij waar kan worden.Ook als iemand zijn genegenheid naar je uitspreekt, zou je in plaats van daar op de een of andere manier op te reageren ook eens de waarde van die bewustwording op je in kunnen laten werken door je te ont-wikkelen, open te gaan voor de waarde, kracht en werking van die geste. Je laat dan, voorbij aan wat jij ervan vindt en van daaruit zou doen, de bewustwording van de genegenheidsgeste volledig in je binnen en merkt dat je door die bewustwording vanzelf naar een diepere laag in jezelf wordt gebracht.


De bewustwording, die volledig toegelaten werd en niet door allerlei ‘wikkels’ werd tegengehouden, brengt je in contact met je de ‘jij die leeft’. De kracht van bewustwording is dan voelbaar als een kracht die je naar de waarde van je Zelf brengt en je van daaruit de genegenheidsgeste in de juiste waarde laat kennen om er vervolgens zonodig adequaat op te reageren.


Spirituele ontwikkeling is de ontwikkeling die na de persoonlijke ontwikkeling komt. Zij ontstaat uit het diepe inzicht dat alle persoonlijke ontwikkeling ons steeds vast zal blijven houden in het domein van onze persoonlijkheid en ons daar nooit aan voorbij kan begeleiden.


Daar waar iemand dat inzicht door en door als waar ervaart en daardoor de bewustwordingen weer hun eigen kracht laat hebben, ontstaat een levensweg die gevormd wordt door een andere kracht dan het persoonlijke belang; door de natuurlijke waarheid zelf.Het leven in die openheid en gevormd mogen worden vanuit die kracht, brengt ons aan onze persoonlijke ontwikkeling voorbij tot in de spirituele ontwikkeling. Dan leggen we, na de vertroebelende wikkels, ook onze persoonlijke wikkels af en mag ons leven en ook wij zelf beïnvloed worden door de kosmische kracht van het leven zelf, zodat die, en niet wij zelf, ons weer in verbinding kan brengen met ons wezenlijke Zelf.


Voel eens waar jij ergens in deze ontwikkeling bent. Er kan geen enkele fase overgeslagen worden, maar het is belangrijk dat je inzicht hebt in het verschil tussen persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Menigeen is door onhelderheid in dit opzicht gefrustreerd geraakt. Zolang jouw diep gewenste doelen niet worden erkend als persoonlijke wensen blijven ze je aan je beperktheid van je persoonlijkheid binden, ook al leeft er zo’n diep verlangen in je om werkelijk in relatie met het wezenlijke te leven.


Doorvoel je eigen belangen, je doelen en ideeën en onderken waar jij onder de naam spirituele ontwikkeling eigenlijk in je persoonlijke doelgerichtheid bent blijven hangen, ook al heet dat persoonlijke doel je ware Zelf.


Geef de bewustwordingen hun eigen kracht terug, los van of de veranderingen die daardoor ontstaan je aanstaan of niet. Je mag dan eindelijk vanuit de diepte van je kosmische bewustzijn verder ontwikkelen en voorbij je persoonlijke zelf ontwaken in je wezenlijke Zelf. Dan heb je ook je persoonlijke wikkels afgelegd en tref je je ontbloot aan in de rijkdom van Liefde.


Ten-slotte


Wat ik jullie graag, aan het eind van deze brief, mee zou willen geven is de uitnodiging om elke situatie die je tegenkomt eens met ‘ont-wikkeling’ te beantwoorden.


Doorgaans zet zich bij nieuwe situaties bijna automatisch een aanpakkende energie in werking. We zoeken daarmee oplossingen, verdedigen ons of kijken weg van die situaties die we liever niet tegenkomen. Hierdoor gaan we eigenlijk helemaal niet in contact met datgene wat zich voordoet, om nog maar te zwijgen van dat we zouden voelen wat die situatie en de bijhorende bewustwordingen ons werkelijk te zeggen hebben of ons willen aanreiken.


In plaats van in dat verdichtende doen of wegkijken te gaan, zou ik je willen vragen op zo’n moment eens even ruimte te nemen om te ont-wikkelen, te ont-vouwen en open te gaan voor dat moment en voor de kracht van de bewustwording die daarin plaatsvindt.


Laat eens elke automatische doe-reactie vallen, wikkel eens niets ter verdediging om je heen, stel je eens niet gewapend op, maar open je voor de waarde van de bewustwording die je op dat moment overkomt. Het zal je op een heel andere manier en meer open voor een andere kracht dan je eigen inzet, contact laten maken met het leven zelf en de diepte van het zijn dat ten rondslag ligt aan elk waar moment.Durf dat eens, doe dat eens, open je eens in plaats van positie te nemen, laat je harnas eens vallen in plaats van het te versterken, ontvouw je eens voor dat wat gebeurt en de bewustwordingen die daarmee gepaard gaan in plaats van je juist steeds verder dicht te vouwen.


Als je werkelijk weer aan bewustwording zijn eigen kracht en werking wenst terug te geven, dan zou je dat gewoon eens wat vaker moeten doen en zelf ervaren wat voor een totaal andere levensweg zich van daaruit voordoet. Een levensweg zonder doel, zonder dat je de volgende stappen al weet, maar wel één die, voorbij aan je eigen voorkeur, afkeur of belangen, gevormd wordt door de diepgang van een innerlijk kennen, van een kosmische leven, van een lichtend zijn of hoe je deze natuurlijke kracht dan ook maar wenst te noemen.


Een ding is dan zeker: je wordt aan de hand van deze kracht meegenomen, voorbij je zelf, je gewoonten en je doelen, naar wat jij wezenlijk altijd al was, zult zijn en waarlijk bent. En als je dat doet, weet dan dat ik daar ook ben, dat we daar samen in die openheid de waarlijkheid van het leven en het zijn delen door er samen in te zijn en door gedragen en geleid te worden.

In love,
Anandajay

Comentarios


bottom of page