top of page

De vijf bewustzijnsgebieden van je menselijke beleving

OnderwerpenDevotionele bewustzijn


Devotioneel bewustzijn is de verbinding en onderlinge samenwerking tussen je ervaringen van eerbied voor die waarden die je leven inhoud geven en het bewust ervaren en vormgeven daarvan. Devotie is de toewijding die je ervaart naar iets wat van waarde voor je is. Je bent je daar niet altijd van bewust en soms wens je je daar ook niet van bewust te zijn, want net zoals sommige mensen vinden dat het zich bewust zijn van energieën zweverig is, zo zijn er ook mensen die devotie een overdreven, religieus aandoende vorm van aandacht vinden.


Nu zijn veel mensen vertrouwd met het toegewijd zijn aan hun kinderen, idool of huis, maar devotie heeft vooral te maken met de zorgvuldige en zeer bewust vormgegeven aandacht voor die kwaliteiten, waarvan jij ervaart dat ze jouw levenskwaliteit sterk verrijken. Juist het bewust ervaren van wat het leven of bestaan voor jou zo waardevol maakt of essentieel ondersteunt, is de basis van devotioneel bewustzijn. Als je dan, vanuit dat besef, die waardebeleving ook werkelijk die plaats in je leven geeft, waarvan je voelt dat ze die uit eerbied en dankbaarheid verdient, dan is dat ware devotie.


Als je je van deze diepe waarden bewust bent, wil dat nog niet zeggen dat je er ook openlijk mee voor de dag komt. Niet dat dat persé nodig is, want het is vooral belangrijk dat je jezelf toestaat deze diepe betrokkenheid tot deze voor jou wezenlijke waarden te voelen en ze bewust een plaats in je leven te geven. Later komt dan vanzelf wel de vrijheid om er desgewenst openlijk vorm en gestalte aan te kunnen geven in het bijzijn van anderen.


Bewust zijn van de diepste waarden in je leven en daar een naam en eventueel vorm aan geven, zodat je er je dankbaarheid en eerbied aan kunt betuigen op een voor jou passende wijze, brengt je in verbinding met je diepste aanrakingen op existentieel gebied. Deze aanrakingen zorgen ervoor dat je niet meer van deze diepe gronden afgescheiden hoeft te leven of boven jezelf moet gaan staan vanuit verlegenheid voor je innerlijke schoonheid en diepgang. Het bewust mogen ervaren en vormgeven van, en mogen leven vanuit devotie voor de verfijnste waarden in jezelf, werkt stabiliserend en gelukbrengend op je leefkwaliteit door.Lichaamsbewustzijn


Lichaamsbewustzijn is de verbinding en onderlinge samenwerking tussen je lichaamservaringen en het bewust zijn daarvan. Het lichaam onthult aan je bewustzijn veel over wie je bent en hoe jij met bepaalde ervaringen omgaat. Het lichaam is natuurlijk de enige grond die we hebben om ervaringen mee op te doen. Ook alle ervaringen vanuit de hersenen en de zintuigen, onze adembeleving, onze zenuwen en ons gevoel zijn lichaamsgebonden, want als we dood gaan, vervallen al deze communicatie- en reflectiemogelijkheden.


Ons lichaam stelt ons ook in staat dingen te ervaren die niet altijd zo fysiek aantoonbaar zijn, zoals sensaties, gevoelens en spanningen als gevolg van wat we denken. Of het nu gaat om het ervaren van heelheid en ruimte, van liefde en onderlinge verwantschap of van angsten en innerlijke geslotenheid; zonder lichaam en alles wat daar bij hoort zijn die belevingen niet ervaarbaar. Lichaamsbewustzijn is het hele bereik van ervaren vanaf de oppervlakte tot in de diepte van het onwaarneembare.


Ervaren betekent eigenlijk dat je dat wat er is, wat je beleeft, laat varen, door je heen laten varen, zodat je het voelt, waarneemt, kan verstaan en bewust meemaakt. Om iets bewust mee te maken zijn er twee dingen nodig: de 'jij die ervaart' en 'dat wat je ervaart'. De relatie tussen de 'jij die ervaart' en 'datgene wat je ervaart' heeft te maken met lichaamsbewustzijn. Ook al zou je niet alle ervaringen lichamelijk noemen, ze hebben wel het lichaam nodig om ze te ervaren en bewust te beleven. Het verfijnen van je lichaamsbewustzijn is een geschenk aan jezelf en je bestaan, omdat je daardoor de rijkdom van je beleving met het licht van je bewustzijn laat gaan glanzen en zo meer en meer genegenheid krijgt voor de schepping waar je deel van bent. Het is dan ook daarom dat lichaamsbewustzijn steeds heelmakend, helend, op je menszijn doorwerkt.Energetische bewustzijn


Energetisch bewustzijn is de verbinding en onderlinge samenwerking tussen je ervaringen met energie in jezelf en rondom je lichaam en het bewust zijn daarvan. Zoals het lichaam concreet geworden werkelijkheden over je bestaan onthult, zo onthult de beleving van je energieën de subtielere werkelijkheden van je bestaan aan je bewustzijn. De energieën die in jou en om jou heen levend en beweeglijk aanwezig zijn, geven je een beeld van hoe open je bent om het leven door je heen te laten stromen. Het lichaam is bedoeld om te ervaren, om alles door je heen te laten varen, en het voelen van energieën verruimt je openheid daarvoor en geeft je zo een diepere dimensie in dat ervaren. Wie voor zijn energieën open en ontvankelijk is, ontspant zich nog dieper en staat daardoor nog sensitiever in de relatie met het leven dat hij is. Door ook van je energetische werkelijkheid bewust te zijn, neem je nog verfijnder deel aan je bestaan. Energetisch bewustzijn geeft je enerzijds inzicht in de subtiele spanningsvelden en potenties van je menszijn en geeft je anderzijds de mogelijkheid om vrijer en liefdevoller met deze potenties om te gaan en ze zo meer bij je dagelijkse leven te betrekken.


Naast het ervaren en leren verstaan van de energieën in je lichaam, ben je je vanuit energetisch bewustzijn ook veel meer bewust van het energetische veld dat je omhult. Het energetische veld dat je lichaam omhult, onthult op een uiterst verfijnde wijze hoe je je ten opzichte van al het andere leven om je heen voelt en verhoudt. Door daar bewust van te zijn, wordt het een zeer verrijkend deel van je werkelijkheidsbeleving en kan het je op een zeer waardevolle manier ten dienste staan in je omgang met alles. Je krijgt meer ruimte om energie te lezen en uit te wisselen met anderen en om subtieler veranderingen te ondergaan in je zelfbeleving en in je relaties met anderen. Ook het bewust krijgen van de kleuren van je energieën en hun velden verduidelijkt veel van die gevoelsmatige belevingen waar je anders niet zo bewust van zou zijn of niet kon verstaan. Alle verhelderingen die je zo vanuit je energetisch bewustzijn krijgt, brengen meer verfijning, ontzag en ruimtegevoel in je beleving en levenswijze.Relationele bewustzijn


Relationeel bewustzijn is de verbinding en onderlinge samenwerking tussen je ervaringen van de uitwisseling met jezelf, het leven en andere mensen en het bewust zijn daarvan. Natuurlijk heeft iedereen bepaalde relaties en een sociaal leven, maar bij relationeel bewustzijn gaat het er om bewust te ervaren en te beseffen wat precies de kwaliteiten of waarden zijn die uitgewisseld worden. Vanuit relationeel bewustzijn gaat het om de verbinding van hart tot hart, zowel met mensen als met de natuur en met al het andere dat het leven je aanbiedt. Ben je je er bijvoorbeeld van bewust welke levenskwaliteit of levenswaarden iemand naar jou toe zendt als die bepaalde dingen tegen je zegt? En ben je je bewust van wat voor levensenergie of levenskwaliteit jij aan de natuur geeft als je er doorheen loopt?


Vanuit een open relationeel bewustzijn ben je je veel eerder bewust of er bijvoorbeeld vrede of liefde ten grondslag liggen aan je communicatie met anderen of met jezelf. Ben jij je er bewust van of de krachten van waaruit jij met anderen en jezelf in relatie bent, kwaliteiten zijn die je met je innerlijk verbinden of dat ze je eerder met je ik-georiënteerde gevoelens van afwijzingen of afsluiting verbinden. Relationeel bewustzijn brengt verheldering in hoe vredelievend en ruimtegevend onderlinge boodschapen in relaties werkelijk zijn in alle vormen van uitwisseling tussen jou en jezelf, met anderen en met de rest van de wereld.


Relationeel bewustzijn helpt je om de relatie met jezelf en met anderen als ook alle verbindingen met alles om je heen schoon te maken en schoon te houden. Er kunnen dan meer oprechte en volwaardigere kwaliteiten uitgewisseld worden, waardoor je andere mensen en het leven om je heen eerder herkent als in essentie aan je verwant en gelijkwaardig. Relationeel bewustzijn brengt meer liefde en vrede in jou, in je leven en in je omgang met anderen en de wereld om je heen.Karmische bewustzijn


Karmisch bewustzijn is de verbinding en onderlinge samenwerking tussen je handelen en je bewustzijn. Het karmische bewustzijn onthult hoe bewust jij bent van in hoeverre jij je handelingen vanuit ruimte en vrijheid laat ontstaan en ze daarna ook werkelijk tot een afronding laat komen, ze afrondt. Om in verbinding te leven met dat wat waardevol voelt in jezelf, zodat dat je levensweg als een innerlijk kompas kan inspireren en ondersteunen, is het belangrijk dat er ruimte is om die waardevolheid ook echt te ervaren. Als je, door je handelingen niet goed af te ronden, er nog mee in je gedachten of in het onbewuste rond loopt, vertroebelt dat de openheid en helderheid van de verbinding met het waardevolle gevoel in jou. Door die vertroebeling voel je een deel van je innerlijke kompas niet en zal elke volgende handeling minder op je innerlijk georiënteerd kunnen zijn, waardoor het vaak niet de vruchten (karma) afwerpt waar je zo naar verlangt. Mensen vinden het vaak niet prettig om met hun gevoelsmatige, mentale of materiële onopgeruimdheid geconfronteerd te worden, omdat dat zo duidelijk onthult hoe vertroebelt en onzorgvuldig ze in de verbinding met hun innerlijk zijn.


Daarnaast onthult het karmische bewustzijn oftewel sporenbewustzijn welke dingen je in je leven niet als echt waardevol ervaart. De gebieden waar je rommelig in bent, zijn ook die gebieden waarvoor je niet zoveel eerbied of respect hebt. Vruchtbare handelingen kunnen niet voortkomen uit een disrespect voor datgene waar de handeling mee of in plaatsvindt. Als je geen waardering hebt voor apparaten, is het niet verwonderlijk dat je altijd moeite hebt met hoe ze werken. Karma bewustzijn legt jouw wijze van respect voor het leven bloot. Als je het leven en alles wat daarin voor je ter beschikking staat, vanuit waardering en met respect tegemoet zou treden, zou je geen handeling snel of rommelig afmaken. Dan zou je alles goed verzorgen en zou je er steeds weer blij van worden dat je, steeds weer vanuit heldere ruimte en verbonden met je innerlijke kompas, de volgende handeling weer vanuit het waardevolle in jezelf aan kunt gaan.


Je zorgzaamheid van nu, brengt je de schoonheid van zometeen (karma). Je handelingen van vandaag, maken de kwaliteit van je dag van morgen (karma). De wet van karma, is de natuurwet van oorzaak en gevolg, net zoals bij het concept van reïncarnatie, waarbij dit leven de kwaliteit van het volgende bepaalt. Als je bewustzijn met je karmische waarheid mag samengaan, werkt karmisch bewustzijn zuiverend en je steeds weer van die bijzondere innerlijke schoonheid bewust makend op je levenswijze door.

Comments


bottom of page