top of page

De vier 'schijnsels van Zijn' verkennen: leven, existentie, bewustzijn en essentie

Dierbare vrienden,


Deze keer zou ik graag met jullie delen waarom ik mijn werk The Light of Being noem. Verderop vat ik kort samen hoe ik de Light of Being beleef of misschien wel beter gezegd hoe ik de lights of being beleef, want ik benoem hier de vier meest kenmerkende lichten of stralingswaarden, die volgens mij ondersteunend kunnen zijn bij het verlangen om je te openen voor de immense en oh zo liefdevolle waarde van het Zijn.


Het bestaan van die lichten of 'schijnsels van Zijn' is me duidelijk geworden door mijn enorme voorkeur voor wit. Al vroeg voelde ik me niet meer op mijn gemak, of beter gezegd afgesloten in gekleurde kleding en neigde ik steeds meer naar witte kleding. Ook verfde ik de omgeving waarin ik woonde altijd al wit.


Hierdoor viel me op hoe lichtgevoelig ik blijkbaar was en hoe ik dat licht als een waardevolle en onmisbare metgezel ervoer. Door mijn moeite met kleuren werd ik me bewust van het gemis van licht, het gemis van het licht dat bij het Zijn hoort, dat bij mij hoort als een trouwe metgezel. Een metgezel die mijn ziel, mijn lichtende wezen bleek te zijn.Wit en wit licht zijn voor mij dan ook de helderheid en puurheid van het essentiële bestaan. Bij het voelen van menselijke energieën is wit voor mij een energie die heelheid aangeeft. Licht is voor mij een frequentie van zijn en wit licht een frequentie van heel en vol, volledig en bezield zijn. Licht is voor mij een deel van mijn beleving die aangeeft dat ik samen met mijn wezen ben.


Daarnaast is dit witte licht, dat samengaat met de open relatie met mijn wezen, voor mij een teken van vrede. Enerzijds omdat het verlangen naar een vredige wereld mij al vroeg in mijn leven deed beslissen om me te openen voor de diepere gronden van het bestaan. Ik 'wist' dat ik daar 'witte' vrede zou vinden en hoopte het van daaruit gemakkelijker voor anderen toegankelijk te kunnen 'maken'. Al snel werd duidelijk dat ik niets voor een ander toegankelijk kan 'maken', maar dat eenieder zichzelf de ruimte mag geven zich ervoor te openen.


Anderzijds is het wit voor mij ook een teken van vrede. Vroeger ben ik, tijdens de oorlog van Rusland met Afghanistan, in een situatie verzeild geraakt, waarin het zwaaien met mijn witte shirt een deel van mijn redding was en sindsdien wens ik overal graag als 'witte vlag' als 'uitnodiging tot vrede' in het wit rond te lopen.


Het is daarom dat ik mijn werk Light of Being heb genoemd, want het witte licht hoort voor mij bij het er helemaal mogen Zijn, vanaf de oppervlakte, waarin de schepping vorm heeft gekregen, tot in de diepte, waar de essentie haar oorsprong Is.The Light of Being


Licht is voor mij niet het oplossen van het bestaan in ijle vormen, maar een bevestiging van het allesomvattende Zijn, van het aanwezig-zijn van essentie in allerlei vormen en kwaliteiten. Steeds als iets er mag Zijn kan het gekend worden en komt het zowel aan als in het licht. Daarnaast krijgt iets pas zijn glans, zijn straling, zijn licht als de innerlijke waarde erdoorheen mag, en dat gebeurt als het de ruimte krijgt om te mogen bestaan, er te mogen Zijn.


Al dit licht kent naar mijn beleving vier duidelijke aspecten of stralingskrachten. Het eerste licht, dat iedereen ziet, komt van buiten. Het wekt ons op, zet ons aan tot ontvouwen en herinnert ons aan het licht dat binnen in ons schijnt als onze ziel, het wezen of onze essentie. De andere drie lichten zijn gebieden van ons menselijk bestaan via welke dit innerlijke licht ruimte kan krijgen om ons ego te verzachten en door haar transparantie heen de wereld te verrijken.


Het woord licht wordt hier gebruikt in de betekenis van een straling, die van alles dat bestaat uitgaat eenvoudigweg omdat het er is, omdat het bestaat. Deze straling wordt sterker als het door liefde alle ruimte krijgt om te zijn wat het is.


Door liefde worden de straling, de frequentie en het schijnsel dat iets afgeeft sterker en beter voelbaar. Iets, jezelf of een ander de ruimte geven om te mogen bestaan, is hetzelfde als liefhebben. Liefhebben is iets de ruimte geven om te bestaan, om te zijn en dat uit te stralen, om te leven in het licht van wat het Is.


1. Het Levenslicht


Het eerste van de vier lichten dat ik hier benoem, is het licht dat er al was voordat jij er was: het levenslicht. Het levenslicht is het licht dat overal om ons heen is. Ook al draait de aarde zich regelmatig van de zon af, het levenslicht is er altijd.


Het levenslicht kun je enkel ontvangen en toelaten en daarmee leert het je om te leven in relatie met het grotere. Je zult de identificatie met je persoonlijke belevingen of je vasthoudendheid aan jezelf los moeten laten om het levenslicht echt in je toe te laten en het zijn werk te laten doen.


Het levenslicht wekt je, maakt je wakker en zet je aan om je te ontwikkelen, zoals de zon in het voorjaar de natuur weer oproept om tot bloei te komen. Alle natuur leeft met dit licht samen en is er in ingebed, is door de openheid ervoor een waarachtig onderdeel van de schepping. Alleen de mens kan door zijn zelfbewustzijn zichzelf daarvoor afsluiten en in zijn eigen afzondering en zienswijzen gaan geloven. Daardoor plaatst hij zich echter buiten deze inbedding van de schepping. Dit levenslicht is er dan ook om je steeds opnieuw te laten ervaren dat je je mag openen om niet alleen te hoeven zijn, waardoor je ego zal verzachten.


Het levenslicht maakt je ervan bewust dat zowel leven als ontwikkelen alleen plaatsvinden in relatie tot iets anders en dat je dat dus niet allemaal zelf hoeft te doen. Het levenslicht: het licht buiten je dat je mag toelaten om te verzachten en weer met het beginsel van de schepping samen te zijn, mag dit levenslicht je meer ruimte geven om te zijn, in het licht te zijn?Voel daarom eens of jij het levenslicht, het licht dat om ons allemaal heen is, werkelijk tot in jouw lichaamscellen toe laat, zodat het de kernen daarvan wakker kan maken en kan uitnodigen om in ontwikkeling en stroming te komen. Zo zou je kunnen doorvoelen of je het levenslicht tot diep in de cellen van bijvoorbeeld je benen en voeten, je borst en hart, je gezicht of je bekken toelaat. En ook of je het levenslicht toelaat tot in dat wat jij jezelf noemt, zodat je voelt hoe het daarin toelaten van dit licht je ego laat smelten en je weer, door de relatie met het grotere, vrij en toch verbonden laat voelen.


Door dit zo toe te laten ga je het verschil ervaren tussen hoe het is om op jezelf een afgesloten eenheid te zijn en hoe het is om, door ontvankelijk open te staan, binnen het geheel van de schepping ingebed te zijn. Je wordt je er zo bewust van in hoeverre je in relatie met het levenslicht leeft en wat voor verschil in kwaliteit van Zijn het dieper daarvoor opengaan met zich mee brengt.


Het hierboven genoemde licht is net als de gehele uiterlijke schepping een bewustmakend bedoelde reflectie van wat je innerlijk bent. In ons allemaal schijnt een net zo onvergankelijk licht als om ons heen. Bewustwording van wat we wezenlijk zijn, is een uitnodiging om te ontwaken voor wat de ware energie is die onder of achter alle geschapenheid bestaat en die weer te herkennen en ruimte te geven. Niet zo zeer dat het een bijzondere ervaring moet opleveren, maar eenvoudigweg omdat dan dat wat wezenlijk waar is er helemaal mag zijn. En dat wat mag zijn straalt, schijnt, geeft licht. Het is als het bewust worden van dat als alle projecties van de film vervallen, het pure witte essentiële licht overblijft en straalt.


2. Het Existentielicht


Het bewust worden van het tweede licht ontstaat als antwoord op het eerste licht. Het eerste licht maakte ons bewust van dat we er zijn en dat we, door ons voor het grotere licht te openen, in een liefdevolle verzachting terechtkomen. Hierdoor ervaren we dat het leven liefdevol is en kunnen we antwoord geven op de door haar aan ons getoonde waarheid.


Door ja te zeggen tegen de liefde van het leven en daardoor tegen de schepping die we zijn, ook al is die tijdelijk, veranderlijk en vergankelijk, mag die er duidelijker zijn. Door de schepping die we momenteel zijn lief te hebben en het alle ruimte te geven vrij zichzelf te zijn, krijgt ze meer ruimte en uitstraling, licht. Dit licht noem ik het existentielicht: het licht dat ervaarbaar wordt als dat wat je bent uit liefde voor datgene zelf, volledig de ruimte krijgt om in zijn waarde te bestaan en dat uit te stralen. Mag dit existentielicht de schepping waarbinnen jij aanwezig bent meer ruimte geven om de waarde van hun bestaan uit te stralen?Het gemakkelijkst ervaar je dit door te voelen dat je je rechterhand vanuit oprechte liefde steeds meer de ruimte geeft om vrij te mogen zijn wat ze is. Je geeft haar zoveel vrijheid, liefde en ruimte, als dat jij je dat zelf ook wenst te geven. Jouw ja, jouw toestemming aan die hand om zichzelf te mogen zijn en jouw liefde haar die vrijheid te geven, geeft een ruimte aan het innerlijke licht om steeds duidelijker in je hand ervaarbaar te worden. De hand voelt steeds mooier, vrijer, misschien iets groter, waardevoller en mag er meer zijn, ze krijgt meer existentie-uitstraling en straalt meer zijn, leven, energie en dus licht uit. Zeker als je haar na een tijdje met de linkerhand vergelijkt, voel je het verschil in Zijn en uitstraling.


Zo zou je ook weer kunnen doorvoelen hoe het is om je existentielicht in bijvoorbeeld je benen en voeten, je borst en hart, je gezicht of je bekken te laten komen door vol liefde deze gebieden helemaal de ruimte en vrijheid om te zijn te geven. En voel ook eens hoe het is om dat wat jij als jezelf ervaart zo lief te hebben dat je het helemaal de ruimte geeft om te zijn wat het is, zodat je voelt hoe je liefdevolle vrijgevendheid jou als geheel laat stralen en hoe het ego in die liefdevolle vrijheid van Zijn vanzelf opgenomen wordt. Je voelt zo hoe het existentielicht jouw antwoord is op de liefde die je door het levenslicht toe te laten voelt en hoe die beantwoording het geheel nog vollediger maakt. Ook door het liefhebben van anderen of van de natuur straalt dit existentielicht daar naar toe.3. Het Bewustzijnslicht


Het derde goed voelbare licht dat ik wens aan te reiken is het bewustzijnslicht. Dit licht gaat schijnen door ontvankelijk te zijn in je brein en chakrakolom (de langgerekte ruimte om de 7 belangrijkste chakra-energieën heen.)


De meeste mensen ervaren het bewustzijn als een energie waar ze gericht mee bezig zijn. Je kunt bewustzijn inderdaad richten als opmerkzaamheid of zoals bij mindfulness. Wijsheid en inzichtelijkheid zijn echter nooit het gevolg van een door het ego gericht bewustzijn, want die straal komt altijd maar op een klein gedeelte van het geheel aan. Door te focussen sluiten we weliswaar andere gedachtestromen buiten, maar zowel het buitensluiten, dat geweld inhoudt, als het focussen, dat je altijd van je wezen vandaan laat gaan, zijn egogestuurde handelingen die ons daardoor geen informatie kunnen geven over de essentiële waarden van ons bestaan, van ons Zijn.


Wijsheid, informatie over de waarde van het geheel van het bestaan, kan alleen maar een gevolg zijn van dat ons bewustzijn ontvankelijk is voor de energie van het leven die die informatie ook werkelijk bevat. Als het brein en de chakrakolom ontvangend mogen zijn en vol mogen stromen met de levensenergie die volop eromheen aanwezig is, openen ze zich en ontstaat er ruimte voor het ervaren van de allesomvattende waarheden van je bestaan.


Een brein dat ontvangt en volstroomt met leven, ontkrampt, laat vasthoudendheden los, verlaat de neiging om samen te trekken en valt meer en meer stil. Een brein en chakrakolom die ontvangend zijn voor de steeds weer verse levensenergie worden open en door die openheid krijgt het essentiële achterliggende licht de mogelijkheid om zijn straling naar buiten te laten stromen.Het gebied van het brein en de chakrakolom worden door hun ontvankelijkheid voor de levensenergie die erin mag binnenstromen steeds zuiverder, transparanter, waardoor er vanuit de achterliggende diepte een lichtende kwaliteit door naar buiten gaat schijnen. Als gevolg van een vrij geworden brein en chakragebied kan door die helderheid heen een wit licht gaan stralen. Het bewustzijnslicht: het innerlijke licht dat door het ontvankelijke brein en chakragebied heen, de ruimte heeft gekregen om door hen heen te schijnen. Mag dit bewustzijnslicht je meer ruimte geven om te Zijn, verlicht te zijn?


Het brein en de chakrakolom gaan niet schijnen omdat jij er licht inbrengt, maar doordat je ze ontvankelijk laat zijn voor de levensenergie eromheen. De waarde van licht dat binnen in je aanwezig is, kan alleen erdoorheen schijnen als je brein en chakrakolom even volledig vrij zijn van verdichtingen. Het is juist zo fantastisch dat het bewustzijnslicht alleen zichtbaar wordt als de bewustzijnsruimten van brein en chakrakolom ontvangend zijn.


Voel daarom maar eens hoe het is om het brein en de chakrakolom de eromheen aanwezige levensenergie te laten ontvangen. Als een zwembad dat van alle kanten vol mag en blijft stromen met vers water. Het is uiterst liefdevol voor je brein, dat zo overmatig gebruikt is met alle gerichtheid die je er doorgaans mee opzoekt. Je zult dan het bewustzijnslicht op een gegeven moment voelen opkomen en doorbreken en zo geraakt zijn door haar schijnsel en straling, dat dat je eerbiedig, respectvol en dankbaar maakt.4. Het Essentielicht


Het vierde licht dat ik je, ondersteunend aan het leren ervaren van het Zijn, aanreik, is het essentielicht. Dit is weer een gevend licht, dat wil zeggen het mag je antwoord zijn op het vorige door ontvankelijkheid tevoorschijn gekomen bewustzijnslicht. Nu je bewust bent geworden van welk licht er vanaf de diepte van je wezen door het gezuiverde bewustzijnsgebied stroomt, voel je dat je dat licht heel graag helemaal de ruimte wenst te gaan geven. Jouw ja om ruimte te geven aan het licht dat je in je hebt leren kennen door meer en meer te mogen zijn, is opnieuw een liefdesbetuiging aan het Licht van het Zijn dat in jou aanwezig is.


We komen door het ervaren van de voorgaande lichten steeds dichter bij onze innerlijke zon, ons wezen, onze ziel. Als je je opent voor het verlangen om dichter bij dat te komen wat je wezenlijk bent, geef je aan bereid te zijn om je niet meer zo veel door de donkerte in je, je vernauwingen en angsten, te laten leiden, maar dat je open wenst te gaan voor de waarden die wezenlijk, vrij, stralend en lichtend zijn. Zij spoelen de vertroebelde raampjes van de lantaarn die we zijn langzaam weer schoon, zodat het essentielicht dat in ons aanwezig is weer vrij doorgang naar onze wereld krijgt.


Het licht van de innerlijke zon, de essentie in je, is niet door iedereen altijd even goed te zien. In de nacht is het licht van een ster echter ook het licht van de zon, ook al zou je dat niet meteen als zodanig herkennen. Anderzijds is het helemaal niet de bedoeling om direct op het licht van de zon in te gaan. Als het ego als een mot de kaars in vliegt, zal het geen licht meer zien. Zo is het ook met het essentielicht.


Probeer vanuit je houvastbehoefte niet het directe licht te bereiken, maar leer het licht van je essentie te herkennen in de kleinste reflecties ervan die je in jezelf ervaart. Spiritualiteit is immers het beantwoorden aan je verlangen om het essentielicht je leven te laten verlichten. Een lantaarn is om te zien waar je bent en niet om te bewijzen dat jij de lantaarn gevonden hebt en het kaarsje eruit kunt pakken. Als het licht je verlicht, kijk je er niet in maar verlicht het wat je ziet, ervaart, bent en vertelt het je dat de essentie van dit alles licht is. Licht dient te schijnen, ergens op, maar zeker ergens doorheen, door de raampjes van de lantaarn heen wordt de schepping zichtbaar, door jouw bestaan heen wordt de diepere waarde van de schepping doorzien.Het ervaren van het essentielicht is eigenlijk heel eenvoudig, want licht schijnt immers vanzelf. Het is de vrijheid voor de reikwijdte van het licht dat bemoeilijkt of tegengehouden kan worden door het 'ego dat iets wil'. Enkel oprechte liefde geeft een vrije openheid, waar het schijnsel van het essentielicht zich doorheen kan openbaren.


Neem het ego echter niet kwalijk dat het geneigd is willerig en hebberig te zijn vanuit zijn angsten en behoefte aan houvast, want degene die dit het ego kwalijk neemt, is hetzelfde ego. Er is geen strijd met het ego nodig, want door de ontvankelijkheid van het bewustzijnslicht gaat het immers vanzelf in een dienstbare rust. Het essentielicht: het licht dat je door de voorgaande lichten toe te laten in jezelf bent gaan ervaren, de volledige vrijheid geven om door alles wat je bent heen te schijnen. Mag dit essentielicht, dit bronlicht of zielelicht, vanuit jouw verlangen de volledige en liefdevolle ruimte krijgen om alles wat er is te beschijnen en te verlichten?


Om het essentielicht te ervaren, voel je eerst waar jij in je lichaam de essentie of het meest essentiële van je het gemakkelijkste ervaart. Als je dat voelt, geef je dat lichaamsgebied met bijbehorend essentiegevoel steeds meer ruimte om waar te zijn. Liefdevol geef je het gebied en het gevoel van essentie daarin steeds die ruimte, die vrijheid en liefde die jij ook aan jezelf of aan de wereld zou willen geven. Steeds opnieuw laat je de waarde en energieën van dat gebied verder waar worden, zodat het essentielicht de ruimte krijgt om eerst daar en vervolgens overal door je heen meer waar te zijn, te gaan stralen, je licht te zijn. Kijk niet waar het licht vandaan komt, want dan word je de mot. Geef het gebied waar je het voelt gewoon de ruimte en laat het licht dat zich daardoor op een geven moment openbaart waar zijn, overal door je heen waar zijn, laat het essentielicht de essentie in jou Zijn.


Natuurlijk zijn dit allemaal maar vingerwijzingen naar iets onbenoembaars, maar het kan je misschien ondersteunen om met de waarde van je er Zijn en de liefde die daarmee samengaat in contact te komen. Deze lichtbeschrijvingen zijn waarheidsbelevingen waar je in en mee mag leven en die enkel de waarheid van je Zijn bekrachtigen. Het zijn waarheidsbelevingen die plaatsvinden als je leven mag Zijn wat het is, als jij mag Zijn wat je bent, als de diepere waarheid van wat je bent de oppervlakkige waarheid die je ook bent in zich heeft opgenomen om er mee in vrede te ZIJN. Moge het jullie en het leven dienen.


In love,
Anandajay

Bình luận


bottom of page