top of page

De twaalf yoga-vormen van The Light of Being


Dierbare vrienden,


Vanuit ‘The Light of Being’ wordt yoga, zoals in India vanuit hun vedische cultuur gebruikelijk, in verschillende vormen aangeboden. Vanuit het aangaan van de verbinding met de essentie (yoga) en het van daaruit leven en werken, worden verschillende aspecten van verbondenheid duidelijk. De manier waarop deze door mij doorgegeven worden, is via initiatie. Dit wil zeggen dat mensen ingeleid en ingewijd worden en ook alleen maar ingewijd kunnen worden in de beginselen ervan. Van daaruit zal het daarin rijpen plaatsvinden door daar steeds op een sensitievere in plaats van kennisgeoriënteerde manier mee in contact te gaan. Vanwege het, voor de meeste mensen, ongewend zijn om in verbondenheid te leven, is daarin blijvende persoonlijke begeleiding zeer aan te raden. Bij het benoemen van hoe deze vormen binnen ‘The Light of Being’ worden genoemd vind je vooral Engelse termen, omdat die volgens mij de inhoud vaak zo compact en sprekend vertolken. Hieronder de yoga-aspecten die ‘The Light of Being’ aanbiedt en die ondersteunend kunnen zijn aan je persoonlijke en spirituele ontwikkeling.1. De ‘LightMessenger’,

de boodschapper


Deze yoga-vorm wordt in het Sanskriet Jnana Yoga genoemd, de yoga van de kennis die voortkomt uit het contact met het wezenlijke. De boodschapper-yoga geeft begeleiding aan het lerarenstuk in mensen die met andere mensen werken. Hoe breng je je boodschap over zodat die nog over de essentie gaat en hoe zorg je ervoor dat de ander die wezenlijke kennis niet op een ego-manier interpreteert en alsnog voor ego doeleinden gebruikt. De boodschapper probeert de kennis van het wezenlijke zo zuiver mogelijk te houden en dat is wat anders dan fundamentalistisch, want met het woord zuiver wordt hier bedoeld dat alle menselijke beleving zachtaardig verbonden blijft met het essentiële.2. De ‘PeaceBreathing’,

de vredesademhaling


Adem en vrede zijn nauw met elkaar verbonden. Adem is het beginsel, en juist het volledig vrij laten stromen van je adem brengt je ademritme in een natuurlijke balans. Hierdoor kom je in een stemming van waaruit je vrede voelt, van vrede geniet en dat ook via je handelen doorgeeft. In deze allesomvattende omgang met de adem zijn alle vormen van pranayama, Sanskriet voor adembegeleiding, samengebracht om mensen weer te laten ervaren hoe evenwichtigheid en vrede aanvoelen. Deze yoga-vorm valt doorgaans onder de in het Sanskriet genoemde Hatha Yoga, de yoga van de balans van het lichaam. Deze yoga is doorgaans bekend als gewoon yoga en gaat over het vanuit verbondenheid met de dieperliggende beleving van het ‘er zijn’ te leven, stil te zijn en te bewegen. Het lichaam wordt daarbij gezien als een ervaringsgebied dat je in dit leven ten dienste staat om alles wat je ontmoet te leren kennen als een reflectie van de grootse waarde van je aanwezigheid.3. De ‘LovesharingTantra’,

de helende kracht van relatie


Deze vorm van yoga nodigt je uit om de verbinding met je essentie te ervaren via de affectieve vrijheid van je hart en energetische veld. Het spirituele hart is de bron van mededogen en affectie, die verzachtend inwerkt op de manifestatiekracht van je ego. Hierdoor wordt je energetisch veld doorwaadbaarder en transparanter, waardoor je gemakkelijker in contact en wisselwerking kunt zijn met je medemensen en je omgeving. Liefde delen, uitwisselen en vanuit je hart, via je energetisch veld, naar de wereld om je heen en vanuit die wereld naar jou toe te laten stromen, brengt je in verbinding met de liefde die eigen is aan je bezieling en wezenlijkheid. Het voelt enorm rijk om daarmee in verbinding te leven en deze relatie beïnvloedt je gehele levenshouding. Deze vorm van yoga valt onder de in het Sanskriet genoemde Bhakti Yoga, de yoga van liefde en devotie. Hier is de toewijding bedoeld als verfijnde aandacht voor de diepere verbondenheid met je zelf en je medemensen, hetgeen dan vanzelf verrijkend doorwerkt op je omgang met alles.4. De ‘MantraPrayers’,

devotionele gebaren en dankgebeden


Dit is een vorm van yoga, waarbij diverse dankgebeden je, aan de hand van muzikale begeleiding, ondersteunen om via gebaren met je handen, armen en hoofd weer diepgaander in contact te komen met de spirituele rijkdom van het bestaan en de gedragenheid die je ervaart als je je opent voor de verbinding met het essentiële in jezelf en het leven. Dankbaarheid is een van de meest gelukkig makende kwaliteiten van menselijk voelen en de sensitieve diepgang van de gebaren kan je helpen om je dieper te openen voor de waarden waar je dankbaar voor bent en de wezenlijkheid waar ze op attenderen. Deze vorm van verbinding maken valt ook onder de in het Sanskriet genoemde Bhakti Yoga, de yoga van devotie en toewijding aan het wezenlijke in onszelf en in alles om ons heen. Devotie is een voor veel mensen ongekende kwaliteit. Ze heeft te maken met het loslaten van je persoonlijke belangen en doelen en daardoor afdalen naar een diepere laag in jezelf die essentieel voelt en je daar plechtig, rechtstreeks of via een voor jou waardige beeltenis daarvan, aan wijden met handelingen van eerbied en liefde.


5. De ‘SoulGuidance’,

de spirituele gids


Deze yoga-vorm valt zowel onder de in het Sanskriet genoemde Karma yoga als de Kriya yoga. De karma yoga vraagt je te leven met het bewustzijn van hoe je handelingen op de langere termijn uitwerken, zodat je voelt of dat ook werkelijk overeenstemt met hetgeen waar jij of degene die je begeleidt wezenlijk naar verlangt. De Kriya Yoga gaat over het daadwerkelijk leven en handelen vanuit jouw verbinding met het wezenlijke, zodat alle denken, voelen en handelen daardoor geïnspireerd kan zijn, zowel in je eigen doen en laten als dat van degene die je als je vriend begeleidt. Als een spirituele gids begeleid je dan iemand vanuit jouw contact met het wezenlijk. Je loopt dan als een soort engel, iemand die met wezenlijkheid in contact staat, mee met de zoektocht van een soort pelgrim, iemand die als bezinning naar een voor hem of haar met de essentie verbonden doel loopt, met de wens daardoor dieper in contact en te komen met zijn innerlijk en zijn leefwijze daardoor meer in overeenstemming te laten komen met die innerlijke waarden. Je eigen proces van ontwaken en openheid om in verbinding te zijn met het wezenlijke, spelen in deze begeleidingsvorm een belangrijke rol, zodat eigen belangen, visies en interpretaties de vrijheid en schoonheid van dit unieke proces van de ontwakende mens niet verstoren.


6. De ‘SacredDance’,

een gezamenlijke gewijde dans


Deze dansvorm is een combinatie van de in het Sanskriet genoemde Bhakti en Tantra Yoga. Bhakti yoga gaat over devotie en de diepe liefde voor het wezenlijke. Tantra yoga gaat over de bekoorlijkheid van het ervaren van heelheid op welk gebied dan ook. Deze dansbewegingen zijn een soort bekoorlijkheidsgebed dat ervaren wordt via de gestroomlijnde en vrije bewegingen van je lichaam. Op onze mantramuziek gaan eerbied voor je spirituele verlangen naar heelheid en de sensualiteit van je verlangen naar heelheid samen in een choreografie die verinnerlijkings-belevingen uitbeeldt en ze daardoor dieper ervaarbaar maakt. Het is een groeps-choreografie die op diverse momenten tot diepe verbinding met elkaar uitnodigt, maar je ook laat voelen dat je je, als een deel van dat geheel en vanuit de aanwezige groepsgeborgenheid, in je eigen zijn volledig thuis kunt voelen.7. De ‘AuraAwakening’,

de uitstraling van je ziel lezen


De ziel straalt licht uit en de openheid, vrijheid en transparantie van je menszijn bepalen hoe gebroken (kleur) of ongebroken (wit) die straling daardoor wordt. De verschillende manieren waarop het licht door jouw stemming en waarheid van dat moment gebroken wordt, bepalen de kleuren die je dan in je energetisch veld kunt lezen. Het kleuren en tekenen van deze uitstraling en het op die manier met haar in verbinding komen, is de waarde van deze, in het Sanskriet Yantra yoga genoemde yoga-vorm. Hierbij gaat het om uitingen van verbondenheid met je essentie via een visuele uitdrukking van energetische, spirituele trillingen. Praktisch betekent dit, dat je aan de hand van voorgetekenden mensfiguren in diverse spirituele belevingen voelt waar en hoe daarbij in jou energieën gaan stromen en welke kleuren die hebben. Het op deze manier leren voelen, zien en herkennen van energieën in en rondom jezelf, brengt je in een andere, verfijndere relatie met jezelf. Voorbij aan het psychologische en persoonlijke voel je dan je energetische ruimte, een diepere werkelijkheid van je bestaan. De kleuren die je inkleurt, maken je tekening tot een spiegel die je verbondenheid met je wezen weergeeft. Deze spiegel geeft je diep inzicht in, en affectie voor, wie je bent. Deze vorm van yoga is sterk verbonden met de in het Sanskriet genoemde Mantra Yoga, uitingen van verbondenheid met je essentie via stem en klank van dieperliggende energetische en spirituele trillingen.


8. De ‘KoshaMassage’,

een hapto-energetische massage van je zielsenergieën


Deze massage werkt openend in op de verschillende in het Sanskriet genoemde Kosha’s: energetische lagen rondom je ziel. Deze vorm van verbonden raken met je wezen als gevolg van verzachting in je kosha’s, is een onderdeel van zowel de Tantra als de Bhakti yoga. De Tantra yoga houdt zich bezig met het in je beleving samen laten komen van de dualiteit door het ervaren van de bekoorlijkheid van eenheid en de Bhakti yoga ondersteunt je bij het vanuit toewijding open gaan voor de bijzondere liefde van het wezenlijke. Via diverse energetische bewegingen en fysieke aanrakingen worden de lagen van lichamelijkheid, energetische stroming, levenskracht, inzichtelijkheid en wezenlijke liefde bevrijd van hun verdichtingen en ervaar je steeds duidelijker de lichte, bekoorlijke en liefdevolle waarde van je bezieling.9. De ‘ChakraHealing’,

relationele vorm voor energetisch herstel


ChakraHealing is natuurlijk een vorm van yoga omdat ze je heler maakt. Zeker in deze relationele vorm, waarin de verbinding tussen de gever en de ontvanger als uiterst waardevol wordt gezien. Via zeventig energetische ingangen (portals) wordt hierbij de zijnsenergie aangeboden, aangereikt en na instemming van de ontvanger toegelaten om in zijn lichaam werkzaam te mogen zijn. Gever en ontvanger zijn daarbij volledig gelijkwaardig en de ontvanger wordt steeds gevraagd of hij de aangereikte energie ook werkelijk wenst binnen te laten. De soevereiniteit en vrijheid van de mens wordt hierdoor volledig gerespecteerd. Juist door dit affectieve respect ontstaat er een diepere openheid bij beiden, waardoor de energetische voeding van de healing volledig bewust wordt aan- en opgenomen voor energetische herstel en evenwicht. Ook dit is een vorm van Tantra yoga en brengt een eerbiedige sfeer van samenzijn in heelheid teweeg.10. De ‘HeartSinging’,

uitingen van je spirituele hart


Deze vorm van yoga nodigt je uit om vanuit de verbondenheid met je spirituele hart op een devotionele manier klanken en mantra’s tot uiting te brengen, die je verbinding met je essentie vertolken. Spirituele gevoelens zijn zeer sensitief en niet alle middelen van uiting komen overeen met deze genuanceerde gevoelens. Het zingen van innerlijk gevoelde klanken en voor jou betekenisvolle mantra’s geven je de mogelijkheid om jouw beleving van verbondenheid met het wezenlijke op een intense en vervullende manier te uiten. Dit uiten kan zowel op een meditatieve, ritmische als extatische manier plaatsvinden, afhankelijk van de laag waaruit de aanraking en de devotiebeleving voortkomt. De gebruikte mantra’s kunnen in allerlei talen en van allerlei waarde zijn, maar gaan altijd over de rijkdom en waarde van spirituele diepgang. Deze waarde kan vanwege zijn affectieve aanraking alleen in samenwerking met je hart weergegeven worden en geeft ruimte aan de schoonheid en helderheid van je oprechtheid. Deze vorm van verbondenheid kan zo intens gevierd worden en valt onder zowel de Mantra Yoga, Nada Yoga (verbinding met het essentiële via tonen en klanken) en Bhakti Yoga, verbondenheid via de waarden van spirituele trillingen en devotie.


11. De ‘Meditatie’,

de liefdesrelatie tussen jou en je ziel


Mediteren betekent ‘te midden zijn van’ en nodigt je uit om binnen te treden bij, samen te komen met, en verstild te genieten van het samenzijn met je wezen, met je ziel. Het ego en de ziel zijn beide jij. Het ego is je oppervlakte en de ziel je diepgang. Als deze twee in een liefdesrelatie opengaan voor elkaar, kom je te midden van hen of in het midden van hun samenzijn, en dus in het midden, thuis bij jezelf. Het gaat daarbij om een liefdesrelatie, omdat daar het sterkst het verlangen naar samenzijn en de energie van liefde in ervaarbaar zijn, zodat meditatie een heel bekoorlijk spirituele gevoel van eenzijn en liefde teweegbrengt. Deze yoga-vorm valt onder de in het Sanskriet genoemde Raja Yoga, het samen en stil zijn met, en je eerbiedig openen voor je wezen. Dit directe en verlangend contact maken met je ziel heeft nauwelijks een middel nodig, ook al kan een mantra behulpzaam zijn bij het sensitief genoeg worden voor die intimiteit van liefde en vrede. Raja betekent koning en het je vanuit je persoonlijke identificaties en doelen openen voor het in stilte samenzijn met je ziel wordt gezien als een waardige, koninklijke afdaling naar het gebied van essentiële eigenheid, je thuis. De verstilling van zo’n meditatie heeft een verzachtende invloed op alles waar je doorgaans mee bezig bent, vooropgezet dat je de relatie met je ziel als een liefdesrelatie ervaart, zodat je beleving met de diepte en levendigheid van affectie verbonden is.


12. De ‘Yoga’,

de omhelzing van vorm en inhoud


Omdat onder yoga doorgaans de fysiek georiënteerde yoga verstaan wordt, is het woord yoga sprekend genoeg. Deze yoga maakt dus gebruik van het lichaam en zijn beweeglijkheid en het daarin bewust en voelend ervaren van de relatie met het wezenlijke. In het Sanskriet wordt deze yoga Hatha Yoga genoemd. Hatha betekent het door diverse lichaamsvormen tot energetisch evenwicht en emotionele rust komen, zodat door die rust heen de onderliggende diepgang van je essentie ervaren kan worden. Hoe meer je in je lichaam een soort van evenwicht, transparantie en vrijheid ervaart des te gemakkelijk kom je door het lichamelijke heen in verbinding met het wezenlijke en ontdek je daar de vervullende schoonheid van jouw zijn en ziel. Evenwicht (ha en tha, zon en maan) heft de strijd op, heft je focus op één kant op en geeft je een vrije doorgang naar de er onder liggende werkelijkheid. Dan voel je wat echt is, blijvend is en wat, onderliggend aan je tijdelijke bestaan, de waarde van het wezenlijke in je is. Yoga blijft vaak in de aandacht voor evenwichtigheid steken zonder dat je begeleid wordt naar de essentie die eronder ligt. Als vorm en inhoud elkaar alleen maar omhelzen wordt dat opnieuw een oppervlakkigheid, maar als de omhelzing hun polariteit laat vervallen en ze zich in die gezamenlijkheid openen voor de diepte van hun verbondenheid, ervaar je pas het essentiële van beide, van het en van jouw bestaan. Als de begeleiding wel zo diep mag gaan, brengt deze yoga je in verbinding met het ware onder het tijdelijke, met het dragende onder het geschapene, met je ziel onder je ik.


In love,
Anandajay

Comments


bottom of page