top of page

Samen op de spirituele levensweg

Dierbare vrienden,


Alweer een nieuw jaar, waarin we samen op reis, op een spirituele levensreis, zijn. Jullie ont-vouwen, ont-plooien, ont-mantelen je op deze reis steeds verder en daardoor open-baren zich in jullie steeds duidelijker jullie ware waarden, jullie ware aard en oorsprong.


Het is een reis, waarbij het leven in zijn veelzijdige echtheid ontmoet wordt. Er is immers niets anders dan leven te bekennen. Al wat er is, is leven. Ook jij bent het leven en alles wat jij beleeft, is ook leven.


We ontmoeten zo samen het leven en daarmee onze ware natuur, ons ware Zelf, dat weer gelijk is aan de waarheid van het leven. Die waarheid, het ware, het waardevolle en het waardegevende van het leven, dat wij zijn, is liefde.


Deze levensreis kent verscheidene stadia, die ik graag hieronder voor je uitvergroot, zodat je de aanrakingen die ze in zich dragen weer herkent en voelt hoe ze ook in jouw leven en jou op je levensreis aanzetten tot verdere openheid voor de essentie van het leven en jezelf.Muladhara − 
Ontwaken


Weet je nog waarom je je reis begon en waarom je met mij mee bent gaan oplopen? Met andere woorden, weet je nog waardoor je voelde, dat je wilde ont-dekken, onder-zoeken en dus ont-waken uit de slapende gewoonte, waarin velen verblijven en die alles zo doods maakt? Dat is vast al lang geleden. Je kon toen niet accepteren dat er zoveel onrechtvaardigheid en pijn was, dat normaal scheen te zijn.


Je had ook belevingen van schoonheid en harmonie, die je iedereen en ook jezelf wel voor altijd toewenste. Je voelde dat er meer en diepere waarden in het leven moesten zijn dan die je om je heen zag. Je voelde innerlijk immers veel waardevollere dingen dan die je in de wereld om je heen zag plaatsvinden.


Het is dit ‘dat kan toch niet alles zijn’ dat je bereid maakte om te ontwaken. Je wenste te ont-waken om levend te worden, om de meer diepere waarden van het leven te ontdekken, om uit de gevangenschap van illusies te stappen, om inhoudelijk open te gaan voor de waarheid van het leven en jezelf.Svadhisthana −
 Verlangen


Het zijn de bovengenoemde ervaringen, die je, vanuit je bereidheid om te ontwaken, in verbinding brachten met je energie van verlangen naar de diepere en spirituele waarden van het leven.


Deze energie is van groot belang, want zij zal het zijn, die je door allerlei prettige en onprettige ervaringen heen zal leiden en je onophoudelijk dieper en verder laat gaan op je levensontdekkingsreis.


Zonder verlangen mis je je innerlijke drijfveer, mis je je innerlijke leidraad. Misschien laat je verlangen je eerst nog vooral je eigen behoeften opzoeken, maar eenmaal bewust van dat je zo niet bij de wezenlijke waarde van jezelf en je leven komt en je diepere behoefte dus niet echt beantwoord wordt, leidt dit verlangen je daaraan voorbij naar de diepere gronden van je bestaan.

Ver-langen is de wens om de afstand tussen jou en je wezenlijke thuis anders te laten worden, minder groot te laten worden, te verkleinen. De oorspronkelijke wezenlijkheid in ons, laat ons verlangen om ermee samen te willen zijn en ons weer ongedeeld en heel te laten voelen.


Er bestaat geen levensbeweging, die niet door dit verlangen aangezet en aangegaan wordt. Het is echter de openheid, waarmee je dit ingeboren verlangen voelt, die bepaalt hoe vertrouwend je je door je verlangen laat leiden en hoe diep het je zal brengen.Manipura −
 Leefwijze


Je wenste deze reis te ondernemen vanuit je verlangen om zo alle pijnlijk aanvoelende conflictsituaties in jezelf en om je heen te kunnen beëindigen en langduriger in liefdevolle harmonische situaties te mogen leven.


Je verlangde ernaar de wereld en jezelf harmonischer te maken. Deze prachtige, ontwaakte en helende intentie, die door de kracht van je verlangen operatief is geworden, is daardoor steeds duidelijker je handelen gaan bepalen.


Je hebt van daaruit al heel wat pogingen ondernomen en heel wat invalshoeken uitgeprobeerd in de hoop de wereld, je relaties en jezelf harmonischer te maken. Ook heb je mij, samen oplopend, al vaak vragen gesteld in de hoop dat mijn antwoorden je zouden helpen om tot de gewenste harmonie en heelheid te komen.


Door al deze pogingen ben je echter tot het besef gekomen, dat je harmonie, liefde, conflictloosheid en heelheid niet vanuit je goed bedoelde wil en inzet kunt bereiken. Als je mij, vanuit onze vriendschap, werkelijk bent gaan verstaan en aanvoelen, ben je nu ook ontwaakt voor de waarheid, dat er alleen maar harmonie of heelheid kan ontstaan, als je, vanuit toewijding en liefde, met ‘dat wat is’ in verbinding gaat. Deze ontwaking brengt een diepgaande verandering in je leefwijze teweeg. De verandering van strijder naar liefhebber.Anahata −
 Liefde


Wie deze transformatie in zich steeds weer voelt plaatsvinden, voelt dat hij daardoor niet meer bezig is met wat hij ergens van vindt, maar dat hij steeds duidelijker voelt waar hij, vanuit zijn liefde voor het leven en zichzelf, de in hem aanwezige liefde naar toe laat stromen.


Een liefdesstroom om te verzorgen, te voeden of te ondersteunen wat liefde nodig heeft, zodat ook dat allemaal de vrijheid en kracht krijgt om er levend helemaal te mogen zijn. Door deze welgemeende liefdesstroom begeven we ons in relatie met dat wat ons dierbaar is.


Elke stroom van liefde naar welk aspect van het leven dan ook, laat je ervaren dat dat het verlangen, de beantwoording en de bedoeling van het leven en van jezelf is. Liefde is de essentie van leven en alles heeft liefde nodig om levend te zijn en in die diepe echtheid gekend te worden, ontmoet te worden en vrij te zijn in de bloei van wat het is. Het is net zoals ook jij wenst om door liefde de vrijheid te ervaren, waardoor je bloeiend dat kunt zijn wat je werkelijk bent.


Liefde is echter niet te maken, te richten of te gebruiken. Liefde is de energie die gaat stromen vanuit raakbaarheid, genegenheid, overgave en toewijding aan dat wat liefde nodig heeft.


Alleen door open te zijn en in die affectieve sensitiviteit te ervaren dat er levensaspecten zijn die wachten op liefde en licht om tot bloei te mogen komen en uit hun verkramping wakkergekust te worden, komt er vanzelf een welgemeende en zuivere liefdesstroom op gang. Een liefdesstroom, die de essentie van het leven in zich draagt en alles tot leven wekt en in zijn bestemming plaatst.


Vishudda −
 Expressie


Door die liefde steeds maar weer te laten stromen naar wat haar nodig heeft, wordt de stroom van deze levensenergie duidelijker, steviger en invloedrijker.


Je merkt dan dat je gedachten, je spreken, je voelen en je handelen ook steeds duidelijker in die kwaliteit ingebed raken en dat daardoor ook heel andere relaties in de wereld en andere reacties vanuit de wereld naar jou toe plaats gaan vinden.


Je hoort je dan andere dingen zeggen, andere antwoorden geven op levensvragen en andere waarden benoemen. Er ontstaat daardoor meer vreugde van binnenuit, die zonder belemmering naar buiten zichtbaar, hoorbaar en waar wordt. Een vreugde die de innerlijke vibratie van liefde uitdrukt.


Vreugde is verbonden met het begrip vrede en vrede is de oorsprong van liefde. De vreugde van het steeds duidelijker naar buiten toe horen, voelen en zien komen van deze innerlijk kwaliteit, werkt bekrachtigend voor de veranderingen waar je dan in zit en verstevigt zo het toestaan van de veranderingsprocessen die daar bij horen.


Het uiten van je innerlijke ont-roeringen en nieuwe vrijheden is een onmisbare en onstuitbare beweging van je spirituele verlangen. Je wordt zo ook voor anderen zichtbaar in je echtheid en ont-wikkeling, zodat je relaties zich kunnen verdiepen en je contacten met anderen en met alles in de wereld zich kunnen verfijnen.Ajna − 
Inzicht


Als gevolg van inzicht merk je dat er steeds vaker momenten zijn, waarop je in de waarheid van liefde leeft en bent. Momenten, waarop liefde je levende waarheid is. Je voelt dan dat dat wat je eerst alleen begreep, inzag of besefte, nu waar is geworden in jou, jouw ‘waar-zijn’ is geworden. Dat wat je zag is werkelijk ingedaald in jou, je bent tot in het geziene, tot in-zicht gekomen, wat je zag, is nu waar in jou.


Je staat daardoor anders in de wereld en beseft dat de werkelijkheid zo diep is, als dat jij er open voor bent en dat mensen daarom allemaal een andere waarheid kunnen hebben.


Tegelijkertijd zal je verlangen je aansporen om verder uit je fragmentarische waarnemingen van het leven, van je zelf en van dat wat werkelijk is, te willen komen. Je verlangt naar wat echt is, want daar wens je mee samen en in overeenstemming te zijn, zodat alle tegenstrijdigheden tot rust komen, er heelheid ervaarbaar wordt en je werkelijk contact maakt met het echte.


Je hebt intussen al gemerkt dat schouwen en toe-schouwen te af-standelijk is. Je hebt ook gemerkt dat onderzoeken te rationeel en onrelationeel is. Je verlangt ernaar om niet alleen maar in filosofieën of denkwijzen het leven te kunnen bevatten, maar om tastbaar contact te maken met de echtheid ervan. Je hebt geen behoefte meer aan goden en meesters, die weten, preken en verkondigen, maar verlangt naar een liefdevolle relatie met het goddelijke zelf.


Je hebt genoeg gezien, gelezen en geprobeerd om daar nog meer aandacht aan te willen geven en je voelt je bereid om werkelijk zelf open te gaan en de waarheid ervaarbaar in je toe te laten, direct, diep, aanrakend en in je volle aanwezigheid.


Met andere woorden, het is tijd om hetgeen gezien kan worden in je binnen te laten, je ervoor te openen en het helemaal in je toe te laten, zodat het in jou waarlijk mag zijn, waar mag zijn en je het zo ont-moet, proeft en er-vaart (door je heen laten varen wat er is). Je bent eraan toe om ‘dat wat is’ in jou te ont-moeten. De waarheid was nog nooit zo dicht bij.Sahasrara −
 Openheid


Ik nodig je gedurende ons samen oplopen altijd al uit om, op die momenten dat iets in jou waar is, op die momenten dat je met ‘dat wat er is’ bent, ermee samen te zijn. Intiem, dichtbij en samen.


Niet ‘erop in te gaan’ of ‘erin op te gaan’, want dan is er geen relatie meer, maar er heel dicht bij, heel open en heel voelend mee samen te zijn, ermee in relatie en uitwisseling te zijn. Te delen, te mengen, vrijelijk uit te wisselen en ermee in liefde te zijn.


Liefhebben zal altijd inhouden dat alles in zijn waarde mag zijn en daarbij in volledige openheid gekend mag worden. In die volledige openheid en waarde ontmoet je de liefde die jij bent, die het leven is, en die de essentie en oorsprong van alles is. Het op zo’n manier samenzijn met ‘dat wat is’ is ware meditatie (in het midden zijn van, het midden zijn van), een ‘zijn’ in open meditatie.


Ontwaakt vanuit verlangen naar het leven in heelheid, heb je het strijden achter je gelaten, en heb je de liefde leren kennen. In haar heb je je ware aard herkend en ben je op deze liefdesstroom gaan vertrouwen. Haar waarde heb je steeds verder tot uitdrukking gebracht en daardoor ging je steeds verder open. In ontvankelijkheid liet je de ware aard van alles, in je binnenkomen en waar worden om er nu mee samen te zijn in je volle aanwezigheid.

Deze meditatieve en relationele openheid is uiterst gevoelig, maar ook diep gedragen en daardoor zeer stabiel. Meditatie is dan het heel dichtbij het goddelijke, het wezenlijke, het ware zijn, ermee in wisselwerking zijn tot in je verfijnste aanwezigheid en daardoor in een vrede komen, doordat de liefde die daarbinnen vrijelijk stroomt je ziel schoonwast van dualiteit. Je komt zo thuis in de ware, ingeboren, wezenlijkste aard van het leven en van jezelf.


Thuis zijn in je ware Zelf is de meest intieme, passende en vervullende relatie, die je met het leven kunt aangaan. Je bent dan midden in de ware aard van het leven, van jezelf, midden in je ware Zelf.


Meditatie is nu het open, vrije en liefdevolle bewustzijn dat, volledig in relatie met ‘al wat is’, ons lichtend, verwarmend en in verbondenheid begeleidt door het leven en ons dagelijkse ontwaken heen.


Het is een stromende, eeuwig bewegende openheid, waarin de ziel als de zon aan de hemel straalt, waarin het goddelijke als de grond van schepping ons draagt en waarin wij als mens in ontvankelijkheid de ware glorie van liefde tastbaar mogen ervaren om in onze ware aard te ontwaken en leven.

~ * ~


Zo voelend en delend zijn wij samen onderweg. Zo sensitief lopen wij samen op. Zo inspireer ik je ontwaken. Zo beantwoord ik je verlangen. Zo ondersteun ik je behoefte aan liefde. Zo nodig ik je uit er te Zijn. Zo stimuleer ik je om je gedragen te laten worden door je eigen levens- een liefdesstroom. Zo moedig ik je aan om je inzichten in jezelf echt waar te laten worden. Zo verwelkom ik je thuis in je Ziel en in het bezielde van het leven, in het liefdevolle Zijn. Zo deel ik de diepgang van het leven met je. Zo zijn we samen onderweg mijn lieve ziel, samen met de anderen, samen met het Licht van het Zijn (Light of Being), samen met de Zegeningen van het Hart (Anandajay), samen met de diepgang van het bestaan.


Je beseft nu misschien weer waarom je aan deze reis begonnen bent en waarom je op dit moment samen met mij door het leven loopt. Ik ben voor je gekomen. Ik ben gekomen om het leven te doorlopen, om te lopen...... en loop de levensweg, onze levensweg. Loop je mee?


Anandajay mediterend in het bos

Ten-slotte


Mijn levensweg lopend, voel ik steeds weer: wat een rijkdom, wat een rijkdom! Stromend vindt deze rijkdom plaats. Stromend openbaart zich het wezenlijke. Stromend zoals de liefde. Stromend zoals de adem. Stromend, omdat ik het doorlaat.


Ja doorlaat, omdat ik enkel de innerlijke wijsheid vertrouw. Ja vertrouw, omdat ik het niet weet, maar door vertrouwen heb ervaren. Ja ervaren, omdat ik door mij heen heb laten ‘varen’ wat ‘er’ in mijn diepste zijn bestaat. Ja bestaat, omdat ik niets hoef te worden, maar enkel wens te ontmoeten wat ik ben. Ja ben, omdat mijn aanwezigheid er enkel is. Ja is, omdat dat de grond is, van waaruit alles beweegt. Ja beweegt, omdat leven, net als liefde en adem, enkel stroomt. Ja stroomt, zodat er zich zoveel vanzelf door mijn openheid heen openbaart. Ja openbaart, omdat in de openheid van mijn zijn het leven zijn rijkdom baart. Ja baart, omdat het een immense rijkdom is, om als mens in liefde te mogen bestaan.


Het is deze reis, van waaruit ik je uitnodig om met me mee te lopen, door de heilige waarden van alle chakra’s en bewustzijnsvelden heen, want ik wek je, in de gebieden waar je slaapt. Ik vraag je om je verlangen naar heelheid te voelen, daar waar je met je ego aan het stoeien bent. Ik nodig je uit om daar waar je strijdt, in relatie te gaan. Ik nodig je uit om daar waar je een doel probeert te bereiken, de zegeningen van je innerlijk toe te laten. Ik stimuleer je om waar het maar kan je aanrakingen te uiten en zo je wezenlijke zelf te bekrachtigen. Ik geef je de wijze boodschappen van het Zijn, daar waar je door blindheid in het donker verkeert en ik nodig je overal uit om in ontvankelijkheid met de liefdevolle stilte in je samen te zijn. Zo lopen we dan samen op deze levensweg, omdat het een immense rijkdom is, om als mensen, samen, in liefde te mogen bestaan.


Dierbare vrienden heb een goede tijd, want hoe de wereld ook reageert, een waarachtig antwoord is altijd in overeenstemming met de waarde die je binnen in je aanwezigheid ervaart.Om Shanti Om,
Anandajay

Comments


bottom of page